Ekspertyza techniczna budynku

Źródło: https://legalnabudowa.pl/

Czym ekspertyza techniczna budynku różni się od opinii technicznej?

Prawo polskie nie zawiera legalnej definicji pojęcia „ekspertyza techniczna” w kontekście budynku, jednak powszechnie przyjmuje się, że jest to opracowanie szczegółowe, o największym stopniu precyzji i najbardziej rozbudowane spośród 4 rodzajów opracowań: oceny technicznej, opinii technicznej, orzeczenia technicznego i właśnie ekspertyzy technicznej.
Co istotne – ekspertyza techniczna jest wyraźnie odróżniana od opinii technicznej, która jest opracowaniem prostszym, mniej skomplikowanym, w mniejszym stopniu szczegółowości i z mniejszym zasobem danych wyjściowych.

Omawiane pojęcia zostały zdefiniowane w Statusie Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego PZITB, zatwierdzonym przez Zarząd Główny Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w dniu 18.12.2018r., Zgodnie z załącznikiem nr 2 tego Statusu:
„Ekspertyza techniczna to opracowanie zawierające dokumentację i ocenę zjawisk, zdarzeń i procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego, którego zadaniem jest określenie aktualnego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, po zaistnieniu okoliczności wywołujących powstanie przemieszczeń, zarysowań, pęknięć, nadmiernych ugięć, itp. Na ogół obejmuje ona inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, badania podłoża gruntowego, badania kontrolne podstawowych materiałów konstrukcyjnych, badania mechaniczno-strukturalne wbudowanych materiałów. Zawiera także sprawdzającą analizę statyczną elementów i ustroju konstrukcyjnego, ocenę rozwiązań technologicznych w poszczególnych fazach realizacji obiektu, określa oraz podaje główne przyczyny uszkodzeń, proponuje zalecenia i wariantowe sposoby napraw oraz wzmocnień uszkodzonych elementów budynku i formułuje wnioski końcowe”.

Z kolei opinia techniczna to „opracowanie dotyczące określonych rozwiązań projektowych, zdarzeń lub zjawisk z procesu projektowania, realizacji lub użytkowania. Może ona zawierać również osąd rozwiązań materiałowych, a także nakładów finansowych. Określa, analizuje i interpretuje stan projektowy, a w niektórych elementach odnosi się do stanu rzeczywistego obiektu budowlanego. Opracowanie to ma umożliwić sformułowanie wniosków stanowiących odpowiedź na postawione przez zamawiającego pytanie w kontekście dalszych zamierzeń w odniesieniu do opiniowanego obiektu. Do jej wykonania wykorzystuje się wiedzę powszechnie dostępną, lecz z pogłębioną analizą techniczno-ekonomiczną. Oznacza to, że opinie techniczne powinny być również opracowywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane lub specjalistyczne.”

Jak wskazano w Statusie: „Istotnym rozgraniczeniem pomiędzy oceną i opinią techniczną a ekspertyzą techniczną jest to, że wykonywanie tych pierwszych opiera się na spodziewanym (projektowym) stanie elementów i konstrukcji, zaś tych drugich – na rzeczywistym stanie materiałowo-konstrukcyjnym analizowanego obiektu. Do wykonywania ekspertyz budowlanych wymagane jest specjalistyczne przygotowanie zawodowe oraz odpowiednia wiedza teoretyczna, w szczególności dotycząca zachowania się materiałów, elementów i konstrukcji w czasie oraz w stanach krytycznych.”

Jak widać, ekspertyza techniczna i opinia techniczna to całkowicie inne opracowania. Pierwsze z nich odnosi się do rzeczywistego stanu technicznego budynku, natomiast opinia techniczna interpretuje stan projektowy (czyli odnosi się do założeń, a nie stanu faktycznego, istniejącego w rzeczywistości).